MUIDS ต้องสอบอะไรบ้าง

MUIDSการสอบเข้าสาธิตนานาชาติมหิดล MUIDS นั้นต้องสอบอะไรบ้าง? เรามีคำตอบให้น้องๆ ค่ะ

Listening – ทดสอบความสามารถในการฟัง
ข้อสอบ 50 ข้อ ในระยะ 40 นาที

Structure & Written Expression – ทดสอบความเข้าใจทางภาษาในการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
ข้อสอบ 40 ข้อ ในระยะเวลา 25 นาที

Reading – ทดสอบความสามารถในการอ่าน non-technical reading material
ข้อสอบ 50 ข้อ ในระยะเวลา 55 นาที

Writing – ทดสอบการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
เขียนเรียงความ 1 ข้อ จำนวน 200-250 คำ
ในระยะเวลา 1.5 ชม.

Map Math – ทดสอบความสามารถเบื้องต้นในการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์
ในระยะทาง 90 นาที

ที่ House of Griffin เราติวนักเรียนสอบติดกว่า 95%
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *